Мнения

Обява за набиране на проектни предложения за програма “Деца и младежи в риск“

Програма „Деца и младежи в риск“ Компонент 1 – Грижа за младежи в риск обявява кампания за набиране на проектни предложения.

Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 са да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните взаимоотношения между държавите донори и държавата бенефициент чрез финансова помощ.

При изпълнението на Финансовия механизъм на ЕИП ще се спазват високи принципи на прозрачност, ефективност и ефикасност на разходите, както и на принципите на добро управление, устойчивост, равенство на половете и
равен старт.

Целта на програма „Деца и младежи в риск“ е да допринесе за подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск. Програмата има три компонента: Грижа за младежи в риск, Грижа за деца в риск и Изграждане на капацитет.

Настоящата покана има за цел набиране на проектни предложения по Компонент 1 – Грижа за младежи в риск. Ще бъде предоставено финансиране за индивидуални проектни предложения, със следните основни резултати: ефикасни и ефективни мерки, насочени към уязвимите групи деца и младежи
в риск.

Общото финансиране е в размер на 5 149 294 евро.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 17:30 ч., 30 април 2013 г.

zip файл Документи за кандидастване

Още информация