Ученици

Общо 846 деца са напуснали училище в София само за година

Oбщо 846 деца са напуснали общообразователните училища в София само през учебната 2017/2018 г. От тях 664 са били в основното образование.

Най-честата причина за отпадане от училище е заминаване за чужбина (536 деца или 63.4%). Семейни причини са били в основата 138 деца или 16.3% да останат извън класните стаи, а за 9.6% от децата причината да не ходят на училище е нежеланието да учат. Рискът от отпадане от училище е най-висок след 4-ти клас.

Тези данни бяха изнесени на форум по проблемите на децата от София, организиран от българско училище за политика „Димитър Паница“ по проект „Гласът на българските деца“. Проектът се подкрепя от фондация „Оук“. Изследването проследява тенденции в четири основни сфери – благосъстояние, здравеопазване, образование, детско правосъдие. Анализът е дело на Надежда Денева, експерт закрила на детето и социални услуги и е направен по поръчка на Българското училище за политика.

Към края на миналата година учениците в общообразователните училища в София са били 111 600, като в сравнение с предходната година техният брой се е увеличил с 1 800 или с 1.7%. Учениците в столицата се обучават в 227 общообразователни училища и това е с 3 повече спрямо предходната година. Учителите, директорите и помощник-директорите, работещи в училищата през учебната 2017/2018 г., са 8 400 или със 182 повече в сравнение с предходната година.

Данните от анализа показват още, че малолетните и непълнолетните деца, водени на отчет в детските педагогически стаи в област София град през миналата година, са 1 613. В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 244 или с 13%. От тях заведените на отчет през годината са 663, а преминалите през детските педагогически стаи за извършените противообществени прояви са 1 281, като на 579 е наложена възпитателна мярка. Най-голям е броят на противообществените прояви от типа „бягство от вкъщи“, а от извършените престъпления – кражбите.

С 3 700 по-малко са студентите

От представения анализ стана известно още, че броят на студентите в общо 24 университета и висши училища в София също намалява. През учебната 2010/2011 г. студентите са били 104 869. През 2015/2016 учебна година те са 105 515. А записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 г. в София са 101 900 девойки и младежи. Това е с 3 700 по-малко спрямо предходната година.

Причините за намаляването на броя на студентите вероятно са комплексни, като е важен изборът на висше училище много често извън България. Най-популярни дестинации за придобиване на висше образование сред българските младежи са Великобритания, Холандия, Германия, Франция, Италия.

Независимо от „Брекзит“, броят на записалите се студенти във Великобритания през миналата година е повече от 2 000. Данните за Германия са, че там се обучават повече от 6 700 български студенти. Тази есен близо 20% повече български първокурсници са отпътували за обучение в холандски университети в сравнение с миналата година.