Институции

Общините получават пари за обезщетения в образованието

14 860 981 лв. допълнително ще получат общините по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения за 2018 г. на персонала поради промяна в структурата на състава му, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Допълнителните средства ще са за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на МОН за 2018 година.

Включени са и обезщетения за служители при преструктурирането на мрежата от институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Източник: news.bg