Мнения

Общата стойност на “Включващо обучение“ е 17 050 000 лв

Грета  Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН и ръководител на проекта “Включващo обучение“, представи резултатите от неговото изпълнение по време на заключителната конференция на събитието.

„Това е един проект с изключителна актуалност и с голяма обществена значимост, с голям принос за реализиране на политиките за деца със специали образователни потребности, насочени към подкрепа за личностно развитие на децата“, каза Ганчева и поясни, че моделът, който вече имат ще бъде отправна точка за по-нататъшната работа в продължение на дейностите по проекта чрез новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общата стойност на проект „Включващо обучение“ е 17 050 000 лв., а основната цел – да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение за успешна социализация и интеграция на деца и ученици.

Чрез реализирането на шест основни дейности, всяка от които може да бъде самостоятелен проект, са изпълнени специфичните цели на проекта като:

  • ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищно и училищно образование;
  • повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;
  • повишаване капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания;
  • осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители, логопеди и/или други специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация.