Учители

Обучения на директори на детски градини и училища

Министерството на образованието и науката стартира поредното обучение по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“.

Обучението е за работа с делегирани бюджети и е предназначено за новоназначени директори на училища и  директори на детски градини, които не са обучени за работа с делегирани бюджети през 2010 г. по проект „Подпомагане въвеждането на делегираните бюджети“.

Обучението е във връзка с изпълнението на дейностите по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Свръхцентрализирането на управлението на системата на средното образование е идентифицирано като проблем на национално ниво. През последните години беше иницииран и продължава процесът на децентрализация и предоставяне на финансова самостоятелност на училищата и детските градини. Предвидените обучения са насочени към повишаване на управленския капацитет на директорите на училища и детски градини.

Обученията ще се осъществят от  Обединение „Делегирани бюджети +“ и са организирани в областните градове. Предвижда се да бъдат обучени общо 2200 човека, като обученията ще стартират на  9 септември 2013 г. и ще продължат до края на месец ноември 2013 г. В екипа от обучители са включени специалисти от общински администрации, работещи в сферата на финансирането на детските градини и училищата, финансови експерти от регионалните инспекторати по образование и университетски преподаватели, като всички те са с дългогодишен опит в прилагането на системата на делегирани бюджети.