Учители

Обучение по проект “Квалификация на педагогическите специалисти“ за 19 000 учители

На 15 юли 2013 г. в 28 региона на страната стартират обученията на учители по три от темите на проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ с бенефициент  Министерство на образованието и науката, се съобщава на сайта на ведомството.

Дейностите по организация и управление на започващите обучения се изпълняват от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО),  партньор по проекта. За участие в обученията учителите подават заявления в своите  училища и детски градини. В първия етап на обученията — от 15.07 до 09.08. 2013 г. ще вземат участие 5 382 учители.

Общият брой на учителите, които ще преминат обучение по първите три теми е 19 000.

Изпълнителите са избрани след провеждане на открити процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и са както следва:

1. „Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)“ – изпълнители:

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ ,СУ „Св. Климент Охридски“, Бургаски свободен университет, Тракийски университет –  Стара Загора.

2. „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в  интеркултурна среда“ – изпълнители:

СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Тракийски университет – Стара Загора , Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Сдружение „Център за образователни инициативи“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

3. „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“ – изпълнители:

СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Тракийски университет – Стара Загора, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Бургаски свободен университет, Сдружение „Национален тестов център“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

І.Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)

От всички училища и детски градини, в които се осъществява интегрирано обучение на ученици със СОП, се обучават екипи от трима човека. Общ брой обучаеми – 4800.

Проблематиката е нова и неразработена в система за цялата страна, в контекста на Стратегия 2020 за учене през целия живот. Изготвени са документация и стандарти, валидни за цялата страна, което позволява единен подход при прилагането на педагогическите технологии – както управленски (от страна на директорите), така и изпълнителски (от страна на учителите и непедагогическия персонал). Много малка част от педагозите  в общообразователното училище и детска градина имат специализирана подготовка за работа с деца със СОП – по отношение на отделните видове увреждания и заболявания, спецификата на организация на средата им (дневен режим, хранене, рехабилитация, съпътстваща терапия и др.), а това ги резервира и силно затруднява работата им с тази група деца. Липсва или е недостатъчна информираността на социалната среда (родители и деца) за типологията на уврежданията и/или хроничните заболявания при децата, за техните педагогически измерения като базисно условие за създаване на адекватни индивидуални педагогически технологии за работа с тези деца. Отчита се необходимост от преодоляване на стигмата и съпротивите на приемащата среда (педагози, непедагогически персонал, родители, деца) по отношение на детето със СОП, като се повишат информираността и компетентностите им по отношение на включването на детето със СОП в детската градина и общообразователното училище.

ІІ.Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.

От всяко средищно и защитено училище се обучава екип от трима човека, а от останалите училищата, – по един човек, които ще служат като мултипликатори след обучението си.. Общ брой обучаеми – 4 500 учители.

Обучението е насочено основно към средищните и защитени училища. Според анализ на ЦКОКО на резултатите от PISA 2009, резултатите на учениците от тези училища са по-ниски от средните за страната. Проблемът се корени в спецификата на средата в която оперират тези училища – езика, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място, вида на училището. Учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, които използват различната културна среда   на учениците като предпоставка за постигане на по-добри резултати, а не като недостатък. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата за приобщаващо образование на малцинствата, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност у педагогическите специалисти в професионален и личностен план. Използването на възможностите, породени от мултикултурната среда, в която оперират учебните заведения, е актуално за всички училища поради глобализацията и многообразието на съвременния свят. Това поражда необходимостта от обучение на представители от всяко училище.

ІІІ. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.

От всяко училище ще се обучат екипи, чиято численост се определя от вида на училището на принципа – по двама души за образователна степен: начално училище – двама души, основно четирима души, СОУ – шест, гимназия – двама. Общ брой обучаеми – 9700 души.

Обучението е насочено към преодоляване на дефицитите при текущото оценяване на знанията и уменията на учениците, самооценката, оценяване на неформалното учене, на междупредметните връзки и самостоятелното учене. Да създадат навици и нагласи у учениците за учене през целия живот е една от най-важните мисии на училището. Самооценяването е ефективен инструмент за постигането на тази цел. Учителите трябва да насърчават и подпомагат самооценяването защото по този начин учениците стават активни участници в процеса на учене. Оценяването на осъществяваното обучение е сложен и многостранен процес, в който задължително трябва да се включат, под различни форми,  ключовите заинтересовани страни – учители, ученици, родители.

За допълнителна информация: Петър Зарев, Началник отдел в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, координатор обучения за партньора – 0889 400 153.