Мнения

Обучение от център “Образование и технологии“

Курсът има практическа насоченост. Усвояват се умения за работа с уеб-базирана платформа за създаване на приложения за мобилни устройства с операционна система Андроид – App Inventor (мобилни телефони, таблети).

Обучаемите трябва да имат високо ниво на дигитални умения. Не са нужни знания и опит за програмиране на различни програми езици. Знанията могат да се прилагат както от учители за разработване на образователни приложения, така и от ученици за самостоятелно разработване на такива приложения. Формират се умения за алгоритмично мислене. Продуктът стимулира интерес към информатиката, визуално програмиране, дизайн.

Още информация: http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=115&pic=5

Формиране на дигитални умения у учениците 1-4 клас на началното училище.

· Модул 1. Работа с графичен и текстов редактор. Създаване на анимирани изображения
17.01.2015, 9:00 – 16:00

·  Модул 2. Създаване на презентации. Работа с видео и звук
18.01.2015, 9:00 – 16:00

От най-ранната образователна степен е важно у учениците да бъдат формирани дигитални умения, които да бъдат използвани за поставяне на децата в активна позиция. Компютърът е средство за обучение и неговото използване изисква наличието на дигитални умения, които трябва да бъдат постоянно развивани. Формирането на такива умения може да става в хода на обучението по Информационни технологии – СИП, ЗИП. В случаите, когато тази форма не се предлага, дигиталните умения могат да се формират в хода на обучение по всички учебни предмети в началното училище, както и в рамките на специално организирани извънкласни форми на работа. 

Курсът е насочен към начални учители. Разглежда се проблемът за формиране на дигитални умения у учениците в началното училище. Предлага се методическа система за работа, при която учениците самостоятелно разработват кратки доклади, презентации, графични проекти с помощта на компютърни технологии. Курсът дава насоки за формиране на дигитални умения у малките ученици както в рамките на обучение по Информационни технологии – СИП, ЗИП, така и при работа по различните учебни предмети в началното училище и извънкласни форми, като проект Успех.   

Още информация: http://itlearning-bg.com/index.php?section=ADST&aud=115&pic=5