Мнения

Обучение и стаж за 8000 безработни младежи в следващите две години

За периода на действие 2015-2016 г. на схемата „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 8000 безработни младежи до 29 години ще бъдат включени в стажуване или в обучение по време на работа.

Очаква се броят на учениците, успешно приключили ученическите практики в реални работни условия през тази година, да достигне 9000 души. Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 3400 нови кредита на студенти и докторанти.

Развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано от 33 младежки информационно-консултантски центрове на територията на областните градове в цялата страна.

За стимулиране на предприемаческите умения ще бъдат създадени 50 тренировъчни предприятия.