Институции Ученици

Образователната система на столицата е разгърната най-добре

Образователната система на столицата е изключително добре разгърната. Като областта  с  най-голям брой население и най-много деца, в София-град функционират най-много училища от всякакъв тип и във всички образователни степени.

Учениците в София се представят и най-добре на матурите, като традиционно показват най-висок среден резултат и най-нисък дял на слабите оценки. Този извод прави анализ за икономическия и инвестиционен профил на София, изготвен от Института на пазарна икономика за Столичната агенция за приватизация и инвестиции.

По около 9 хиляди ученици завършват средно образование ежегодно, а през последните 2 години се наблюдава ръст на завършващите. Характерен за София-град е сравнително ниският дял на завършващите професионално образование, което може да се обясни с по-малкия дял на индустрията в столицата. Докато средно в страната 1/2 от получаващите средно образование учат и завършват професионални училища, в столицата този дял е около 1/3. В същото време, предпочитанията към  профилирано средно образование остават високи. Близо 70% от учениците  в профилираните училища учат в езикови гимназии с английски, немски, испански, френски и др. езици.
София е естествен център и лидер във  висшето образование в България – 23 от общо 51 акредитирани висши учебни заведения в страната са именно в София.

И трите университета (Медицинскиятуниверситет, УНСС и Софийският  университет) с най-висока оценка на акредитация са в столицата и привличат най-много и най-добрите студенти.

Броят на студентите е около 100 хиляди, което е над 40% от общия брой на студентите в България. В унисон с тенденциите в страната броят на студентите в София намалява през последните няколко години (основно поради демографски причини), но намалението е по-ограничено от това в страната. Предвид концентрацията на високообразовано население в работоспособна възраст, не е изненада фактът, че заетостта в София е най-висока -76% (за възрастовата група между 15 и 64 години) през 2018 г., което е абсолютен рекорд както в столицата, така и в страната. Безработицата в София пък е най-ниска (2,1%) спрямо всички области. Най-висок остава делът на заетите в търговията и ремонта на автомобили  и  мотоциклети – близо 180 хиляди или ¼  от заетостта в столицата. След кризата се наблюдава сериозен ръст на работните места в ИТ индустрията и професионалните дейности,  което е следствие от бума на тези сектори последните години. Заетите в административните  и спомагателните дейности също се увеличават, част от които също могат да се причислят към увеличаването на аутсорсинг индустрията.

Източник: bnr.bg