Мнения

Образование България 2030

Образование България 2030 е партньорство на обществено-отговорни личности и организации от различни сектори (публичен, частен, политики, неправителствен), обединени от обща визия: до 2030 г. българското образование ще осигурява равен достъп до възможности за развитие и обучение в крак с 21 век за младите хора в България.

Тази инициатива не е формализирана структура, която генерира обещания и идеи без да пристъпи към действие. ОБ2030 е неформално обединение от активни организации и личности, всяка от които допринася през своята дейност за качествена промяна в образованието, така че с общи усилия и инвестиции да постигнем споделената си визия.

Каква е визията на ОБ2030 за българското образование?

Качествените образователни системи по света се познават по резултатите и успехите на техните възпитаници, както и по тяхната реализация в реалната икономика на знанието. Нашата цел е България да се нареди сред най-добре представящите се страни по резултатите на учениците си в международни сравнителни изследвания за умения и знания на учениците (като PISA, TIMSS и PIRLS). Всички млади хора в страната ни да завършват поне средно
образование (в момента това е факт за едва половината население на страната ни).

Младежката безработица и неактивност (NEETs коефициент) да намалее драстично. В страната ни, хората да бъдат щастливи от своя живот и възможностите си за реализация и развитие. Обществото ни да се състои от активни и обществено-отговорни личности, които ценят различията и си сътрудничат за по-добро съвместно бъдеще.

Ключовите индикатори, които трябва да се променят в страната ни, за да постигнем тази визия включват:

– % функционално неграмотни ученици (измерван в изследването PISA);
– % реално отпадащи от училище ученици;
– % завършили средно образование;
– % NEETs (не се образоват, не се обучават, не работят) от 16-29 годишните;
– % работодатели, които успяват да намерят подготвени кадри за нуждите си и са доволни от качеството на подготовка на ново-наетите служители;
– Коефициент на щастието според международните сравнителни изследвания.

Какъв е проблемът, пред който сме изправени днес?

В момента над 40% от българските ученици в гимназиален етап няма базисни умения за четене и разбиране на текст, за осмисляне на различни видове информация, за взимане на логически решения в реални житейски ситуации (PISA 2012). Още по-голям процент са учениците, които не виждат смисъл в образованието си и посещават училище единствено за да получат право да шофират или просто да се сдобият с диплома. Данните показват, че учениците с ниски резултати, с неразвити умения и с ниска мотивация идват предимно от по-бедни общности, от по-малки населени места, от непрофилирани и средните
общообразователни училища.

Това означава, че мнозинството от училищата в България по никакъв начин на успяват да осигурят достъп до качествено образование за учениците – не компенсират дефицитите на произхода и средата. Училището не е инструмент за социална мобилност в нашето общество – то просто преповтаря и затвърждава неравенствата.

Ето защо макар пазарът на труда днес да търси кадри и да е готов да наеме всеки подходящ млад човек на работа, в България над 25% от младите хора не работят, не се обучават и не учат във ВУЗ. Образованието, което получават в училище, не ги подготвя адекватно за успех в XXI век.

В същото време, редица работодатели страдат от липса на квалифицирани кадри. Икономиката ни има потенциал да расте много по-бързо, но „върви на празен ход“ заради нуждата от много повече квалифицирани работници. Демокрацията в страната ни страда от ниската ангажираност на гражданите с политическите процеси и решения. Способността на обществото ни да следва правила и закони е ограничена, в следствие ниската образованост на все по-голяма част от населението ни. А както показват международните изследвания, ниско- образованите нации имат и редица други проблеми – те са по-малко здрави, по-малко щастливи, по-малко предприемчиви. Накратко, достъпът до качествено образование в фундаментален за адресиране на редица проблеми, пред които обществото и държавата ни се изправят днес.

Защо създаваме ОБ2030?

За да постигнем промяната, се изискват обединени, целенасочени усилия от различни страни в различни посоки. Затова се изисква партньорство от отговорни политици, бизнес, неправителствени организации и обществени личности – всички действащи и реализиращи реални резултати устойчиво и дългосрочно в посока на подобряване на стряскащите статистики. В момента системата ни страда от липса на: ефективни механизми за управление на качеството; достатъчен брой и с високо качество преподаватели; учебни програми и съдържание, отговарящи на нуждите на икономиката и обществото на знанието в 21 век; гарантиран достъп на всяко дете и младеж до училище и пред-училищна подготовка; разнообразни форми за подкрепа на развитието на деца с различни таланти и обучителни затруднения. Затова, ОБ2030 ще си заложи няколко основни приоритети за промяна, в краткосрочен и дългосрочен план, в тези ключови сфери. Всеки от съмишлениците в инициативата ще представи как със своята дейност работи за промяна в конкретна сфера. Ежегодно, ОБ2030 ще коментира развитието на образованието у нас спрямо индикаторите и целите, поставени в общата ни дългосрочна визия. Ежегодно, приобщените в обединението партньори ще обявяват своя принос към развитието и подобрението на равния достъп до качествено образование.

Защо да участвате в ОБ2030?

Вие представлявате организация, която вече е демонстрирала своя ангажимент към подобряване на качеството на образованието нас с конкретни действия, кампании, инициативи и инвестиции. Вече сте се убедили, че не е достатъчно една организация или отделни личности да работят за промяната – децата ни са много, образователната система е голяма и консервативна – за мащабна промяна се изискват обединени усилия на много хора, подобно на вас, вече доказали своята ангажираност с този проблем. С включване като съмишленик и партньор в ОБ2030, вашите инициативи ще бъдат чути и видени от други активни организации и личности в сферата. Вашата ангажираност ще бъде припозната като ключов елемент от постигане на дългосрочната визия за равен достъп до качествено образование в България до 2030 г. Наред с това, ще имате възможност да допринесете за конкретизиране на тази визия и публично демонстриране на напредъка и резултатите към постигнато й. Чрез приобщаване в ОБ2030 ще откриете нови възможности за развитие, надграждане и споделяне.
Как да се включите в ОБ2030?

Три прости действия:

1. Ако се приобщавате към Визията на ОБ2030, молим да я споделите и разпространите по каналите си като „съмишленик“.
2. Включете се в събитието за оповестяване на старта на обединението на 16 април 2015 г. с участието на вице-президента по работните места, растежа, инвестициите и конкурентността на Европейската комисия – Юрки Катайнен
3. Изпратете ни вашите инициативи през настоящата година, които допринасят за постигане на един или повече от ключовите приоритети на Визията на ОБ2030.

Какво предстои в ОБ2030?
16 април 2015 г.: официално обявяване на инициативата

Май-юни 2015 г: среща на съмишлениците-основатели за прецизиране на ключовите приоритети на Визията на ОБ2030 и дефиниране на основни индикатори, които ще проследяваме през следващите 3-5 години; публично оповестяване на индикаторите и дейностите на „съмишлениците“ в обединението, които допринасят за тях през 2015-2016 г.

Октомври-ноември 2015 г: среща и конференция на съмишлениците-основатели и нови привлечени партньори за споделяне на опит и реализирани дейности в посока на постигане на приоритетите

Януари 2016 г: първи мониторингов анализ: „Образователни приоритети България 2030 – прогрес до момента“

Можете да следите събитията по Образование България 2030 и в страницата на инициативата във Фейсбук