Учители

Обнародваха новите минимални заплати в системата на народната просвета

Наредбата за изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета бе обнародвана днес в Държавен вестник.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя по следния начин:
 

Група
Длъжности
Минимална основна
работна
заплата от 1.01.2013 г.
I. Педагогически специалисти с ръководни функции
директор на училище, детска градина и обслужващо звено
 – 660 лв.
помощник-директор
 – 610 лв.
II. Педагогически специалисти
младши учител, младши възпитател
 
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател
старши учител, старши възпитател
главен учител, главен възпитател
  – 500 лв.
 
 
 
 
 – 500 лв.
 
 – 535 лв.
 
 – 570 лв.
 

В заключителната разпоредба е написано, че Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Източник: Държавен вестник