Мнения

Облачно решение управлява водите и предотвратява наводнения в холандски град

С две реки в града и голямо количество валежи, град Бреда има остра нужда от надеждна система за управление на водите. Избира да внедри проекта „Smart Data Management“ Waterakkers, който работи на Microsoft Azure. Чрез него се анализират и визуализират в реално време огромно количество данни, събрани от сензори и помпи, разположени из целия град.

Системата позволява предвидимост на евентуални повреди. Жителите на града могат да получат информация за количеството валежи и рискове, свързани с наводнения. Могат и да участват с данни за актуалното състояние при бедствие, като изпращат наблюденията си чрез социалните медии.

Град Бреда работи съвместно с Ireckon, Microsoft партньор, базиран в Амстердам, за изграждането на решение, което да свърже редица сензори, интегрирани във водоизточниците и пречиствателните станции. Това решение осигурява данни в реално време за потока на водата и прави реална оценка на състоянието на активите.

Разработването на това решение е наложено от факта, че град Бреда е разположен на две реки. Те допринасят за чудесната околна среда в града, но поставят някои предизвикателства. Променящите се климатични условия допринасят за наличието на значителни валежи, а застрояването на града продължава да увеличава нуждите от надеждна и предсказуема инфраструктура. Характеристиките на много от холандските градове и в частност на Бреда изискват не само налагане на високи изисквания за оптимално, ефективно използване на водния ресурс, но и необходимост от опазване на сушата. Ето защо, общината стартира проект „Smart Data Management“ Waterakkers, който работи върху технологии на Майкрософт.

Чрез него се анализират и визуализират в реално време огромно количество данни, събрани от сензори и помпи, разположени из целия град. Системата позволява предвидимост на евентуални повреди. Жителите на града могат да получат информация за количеството валежи и рискове, свързани с наводнения. Могат да участват с данни за актуално състояние при бедствие, като изпращат наблюденията си чрез социалните медии. Решението позволява добавяне на неограничен брой сензори, разходите за поддръжка на инфраструктурата намаляват, а градът има по-голяма готовност за предотвратяване на наводнения. Реалистичната картина за състоянието на съоръженията спомага за по-информираното и разумно управление и използване на водата на града.

Платформата, върху която работи решението е Microsoft Azure*. Това позволява събиране на данните от всички сензори и помпи директно в облака, без да е необходимо изграждане на сложно хардуерно решение, разходи за поддръжката, управление и бъдещото му надграждане или обновление. За визуализация на данните в реално време и в лесен за наблюдение вид е използван Power BI**. Платформата е лесно скалируема (без първоначални инвестиции) и може да се използва за всякакъв вид водна среда, без ограничения в броя сензори или помпи, които да се наблюдават и управляват. Позволява много лесно да се предвиждат всички необходими дейности по поддръжка, оптимизира управлението на активите, използваната енергия и предотвратява евентуални наводнения. В решението е включено и събиране на данни от социалните мрежи, за да се оцени влиянието върху качеството на живот на гражданите и необходимостта от оптимизиране в бъдеще.

Българските местни власти, които се интересуват от решения за управление на водите и системи за предотвратяване и/или ранно предупреждения за наводнения, могат да имат предвид ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Околна среда“ 2014-2020 като възможност за подкрепа на предвидените/желаните инвестиции. По много от програмите за трансгранично сътрудничество, например Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция и ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., по които в момента са отворени покани за подаване на проектни предложения, опазването на околната среда и управлението на водите също може да бъде финансирано.

Видео за решението на град Бреда може да намерите тук

* Microsoft Azure е съвкупност от интегрирани облачни услуги, които ви позволяват да сте бързи, да постигате повече и да спестявате пари. Облачните услуги в Azure включват услуги за анализ, изчисления, бази данни, мобилност, свързаност, съхранение и уеб приложения.

** Power BI е комплект от инструменти за бизнес анализ, който ви помага да анализирате данни и да споделяте изводи. С Power BI следите бизнеса си и получавате отговори бързо, визуализирани в детайлни графики, които са налични на всякакви устройства.

За контакти и подробности, свързани с решението и продуктите на Майкрософт, които могат да бъдат полезни и във вашата работа като представители на общинска администрация, можете да се свържете с нас на: askus_msbg@microsoft.com