Ученици

Няма ред за събирането на данни за етническия произход на учениците

Няма ред за събирането на данни за етническия произход на децата и учениците по проекти, финансирани от национални програми и със средства по три схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Това затруднява оценяването дали са постигнати целите и планираните ефекти, сочат данни от одит, направен от Сметната палата.

Липсва адекватна система за оценяване на проектните предложения от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Това поражда рискове за значителен субективизъм, развитие на корупционни практики, както и риск да бъдат финансирани проекти с участието на минимален брой деца и ученици от етническите малцинства.

Насоките за кандидатстване по конкурсните процедури на Центъра съдържат и субективни критерии и показатели за оценка.

Сметната палата е дала 3 препоръки към министъра на образованието и науката и 18 препоръки към Управителния съвет и директора на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Източник: dnes.bg