Ученици

Няма да се изключват ученици с 15 неизвинени отсъствия от училище

Правителството днес прие нова наредба за държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. Според вносителите от Министерството на образованието, основна цел е да се работи директно с децата и учениците и да се намали административната работа на учителите.

С наредбата се дава възможност на директорите да не изключват учениците с 15 неизвинени отстъствия. Те ще могат да избират преместване в друга паралелка или предупреждение за преместване в друго училище. В допълнение, учителят и директорът вече могат да не чакат телефонно свързване с родителите, а да ги уведомят чрез имейл. В краен случай, ако родителят не бъде открит, директорът се сворзва със Закрила на детето.

Има промяна при извиняването на отсъствията. При отсъствия по семейни причини до 3 дни, родителят трябва да получи разрешение от класния ръководител, а при 7 дни – от директорът.

За децата с изявени дарби и/или със специални образователни потребности ще могат да получават допълнително обучение по различни учебни предмети. Ще получават консултации, наблягащи върху допълнителната подкрепа на деца с изявени дарби, както и грижа за здравето им.

С допълнителното обучение и консултации, се цели учениците със СОП след 7 и 9 клас да се насочат към образование с профили и специалности от различни професии.

При постъпването на 3-годишните в детска градина ще се извършва оценка на риска от обучителни затруднения. Въвежда се и тест, чрез който ще се оценява какво могат и какво ги затруднява. Разработен е от учени и експерти на БАН и е съобразен с възрастта на децата, но ще се прилага само при получено съгласие от родителите.

Източник: inews.bg