Мнения

НСИ: 627 хил. са учениците, делът на висшистите и среднистите се увеличава

Образователната структура на населението1 на възраст 25 – 64 години през последните години продължава да се подобрява, като следва ясно изразената тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование при същевременно намаляване на броя и дела на хората с основно и по-ниско образование.

 

Относителният дял на населението с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.6% през 2005 г. на 22.8% през 2008 г. и достига 23.0% през 2009 г. Делът на населението със средно образование се увеличава от 50.8% през 2005 г. на 54.8% през 2008 г., а през 2009 г. е 54.9%. Същевременно относителният дял на лицата с основно и по-ниско образование намалява от 27.6% на 22.5% през 2008 г. и достига 22.1% през 2009 г. Това означава, че понастоящем 77.9% от населението в най- активната за трудова дейност възраст (25 – 64 г.) е със средно или висше образование.

 


 

Измененията в образователната структура на населението показват основния резултат от функционирането на образователната система и отношението на държавата и на младите хора към образованието. Положителна тенденция се забелязва и в стойностите на показателя „дял на преждевременно напусналите образованието сред населението на възраст 18-24 години”2, които намаляват, макар и неравномерно, от 20.4% през 2005 г. на 14.8% през 2008 г. и на 14.7% през 2009 г. Oтносителният дял на младежите на възраст 20-24 години със завършено най-малко средно образование през 2009 година остава на същото равнище както през 2008 г. – 83.7%.

 
Предучилищно образование
 

През учебната 2009/2010 г. броят на самостоятелните детски градини с директор е 2 262 или с 29 по-малко в сравнение с 2008/2009 учебна година (Таблица 1). Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2009/2010 г. е 217.8 хил., което е с 5.4 хил., или с 2.5% повече от броя им през предходната година (Таблица 2). Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, нараства от 73.8% за 2008/2009 г. на 74.3% за 2009/2010 г. Постигнатият по-висок обхват на децата в детските градини е важен индикатор, който показва усилията на общинските администрации за по-пълно обхващане на децата в предучилищното образование.

 


 

Средният брой деца в една детска градина за страната е 96, като за градовете този среден брой е значително по-голям – 144, а за селата – 46. Средният брой деца, формиращи една група е 22, като в градовете този среден брой е 24, а в селата – 17.

 

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.5 хил., от които 1.2 хил. са директори без група. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава със 118 души или с 0.6 %.

 

Алтернатива за една много малка част от родителите са частните детски градини. През 2009/2010 учебна година в страната функционират 48 лицензирани частни детски градини, посещавани от 1 777 деца, представляващи като относителен дял едва 0.8 % от общия брой на децата в детските градини.

 
Общо образование
 

В началото на учебната 2009/2010 г. учебни занятия се водят в 2 121 общообразователни училища3, от които 155 начални, 1 383 основни, 13 прогимназии, 165 гимназии и 405 средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година, поради закриване или преобразуване, общият брой на общообразователните училища намалява с 50.

 

През учебната 2009/2010 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 627.2 хил., от които 114.7 хил. в селата. В сравнение с 3 Вкл. три български училища в чужбина, финансирани от държавата. 3 предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 17.6 хил. или с 2.7%.

 

През учебната 2008/2009 година общообразователни училища са напуснали по различни причини 15.5 хил. ученици, от които 13.0 хил. учащи се в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини – 7.9 хил. или 50.9% от общия брой на напусналите, следван от заминалите в чужбина – 22.0% и на напусналите поради нежелание да учат – 20.1 %.

 

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на

основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 84.1%. Най-голям е делът на изучаващите английски език -86.8% от тези, които изучават чужди езици.

 

През 2009 г. основно образование са завършили 54.4 хил. ученици.

 

През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 35.8 хил. души. Същевременно 1.7 хил. са завършили 12 клас без успешно положени държавни зрелостни изпити, което представлява 4.6% от общия брой на всички завършващи.

 

Учителите (вкл. директорите и помощник директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2009/2010 г. са 48.3 хил. или с 1.4 хил. по-малко в сравнение с предходната година. Учителите са високо образовани – 90.0% имат завършена образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”, а 9.5% са завършили образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър” или еквивалентна в миналото степен.

 

В учителската професия преобладават жените – 84.5% от общия брой на учителите.

 

На една паралелка в дневните общообразователни училища се падат средно по 22 ученика.

 

Към 01.10.2009 г. в страната има 66 работещи частни общообразователни училища, от които 3 начални, 29 основни, 2 прогимназии, 29 гимназии и 3 средни общообразователни училища (СОУ). В частните общообразователни училища се учат общо 6 483 ученика. Частният сектор в общото образование обхваща само 1.0% от общия брой на учениците.

 

В училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности се учат общо 5.0 хил. деца или с 1.6 хил. (24.3%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 1 046 учители – специалисти и 508 възпитатели.

 
Професионално образование и обучение
 

Професионалното образование и обучение през учебната 2009/2010 г. се осъществява в 21 училища по изкуствата, 422 професионални гимназии, 5 професионални училища и 39 професионални колежи с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 164.8 хил. и в сравнение с учебната 2008/2009 г. намалява с 3.9 хил. или с 2.3%.

 

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.5% от общия брой на учениците. Най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областта „Технически науки и технически професии” – 33.8% от учениците в програми за придобиване на III степен професионална квалификация и 31.1% от тези във II степен професионална квалификация. Повишен е интересът и към икономическите 4 специалности в областта “Стопански науки и администрация” – 17.7% от записаните учениците в програми за придобиване на III степен професионална квалификация и 18.1% от записаните във II степен професионална квалификация.

 

През настоящата учебна година учителите, които работят в професионалните училища, са общо 14.6 хил. Преобладаващата част от тях – 91.7% са високо образовани с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър.“

 

През 2009 г. средно образование в училищата по изкуствата, професионалните гимназии и професионалните училища са завършили с диплома 33.4 хил. души. Без успешно положени държавни зрелостни изпити в последния клас са завършили 5.4 хил. или 13.8% от общия брой на завършващите.

 

През учебната 2009/2010 г. 5 378 ученици се обучават в 63 частни рофесионални училища.

 

В броя на учащите за 2009/2010 г. са включени и 12.9 хил. души на възраст 16 и повече години, записани в програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен – 4.6 хил., втора степен – 4.6 хил. и трета и четвърта степен – 3.7 хил.

 

В сравнение с предходната година броят на записаните курсисти намалява общо с 3.1 хил. души или с 19.5%.

 
Висше образование
 

Общият брой на студентите в България нараства. В началото на учебната 2009/2010 година, записаните в четирите образователно-квалификационни степени („професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор”), са 287.1 хил. човека или с 12.9 хил. повече от предходната учебна година.

 

Образователно – квалификационна степен “професионален бакалавър”

 

През учебната 2009/2010 г. за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават общо 28.9 хил. студенти, от които български граждани са 28.7 хил., или 99.1%. От общия брой студенти в колежите, 20.1 хил., или 69.5% се обучават в частни колежи.

 

Броят на студентите в колежите се увеличава с 4.4% в сравнение с предходната 2008/2009 учебна година.

 

 

Най-висок е относителният дял на студентите, обучаващи се по специалности в област „Стопански науки и администрация” – 42.2%, следван от тези на студентите в област „Науки за обществото и човешкото поведение” – 19.2%, и „Спорт, туризъм и хотелиерство” – 12.5%.

 

През 2009 г. образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са придобили 6.8 хил. студенти, от които 98.5% са български граждани. Сред завършилите най-голям е броят на дипломираните в областите „Стопански науки и администрация” – 3.0 хил., или 44.4%, следва „Науки за обществото и човешкото поведение” – 1.2 хил., или 17.5% и „Спорт, туризъм и хотелиерство” – 0.9 хил., или 12.8% от общия брой на завършилите.

 

Преподавателите в колежите са 1 385, като от тях 608, или 43.9%, са на основна работа.

 

Образователно – квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”

 

През учебната 2009/2010 г. за придобиване на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” се обучават 254.3 хил. студенти. От тях български граждани са 244.5 хил., или 96.2%. Броят на студентите – български граждани, се увеличава в сравнение с учебната 2008/2009 г. с 11.1 хил., или с 4.8%.

 


 

През учебната 2009/2010 година чуждестранните студенти в университетите и специализираните висши училища са 9.8 хил., или с 6.7% повече от предходната учебна година. Най-голям е делът на студентите от Турция – 44.1% от чуждестранни студенти у нас, следвани от тези от Македония – 16.9% и Гърция – 9.7%.

 

Най-висок е относителният дял на студентите, обучаващи се по специалности в област „Стопански науки и администрация” – 23.0%, следван от този на студентите в област „Технически науки и технически професии” – 14.1%. Най-малки са дяловете на учащите в областите „Ветеринарна медицина” и „Природни науки” по 0.6%, и „Математика и статистика” – 0.3%.

 

В частни университети се обучават 42.9 хил., или 16.9% от общия брой на студентите. През последните години се наблюдава нарастване на броя на студентите в частните университети. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 9.8%.

 

За учебната 2009/2010 г. са приети 49 635 нови студенти – български граждани, при 49 763 през предходната година.

 

Броят на студентите, продължаващи обучението си в магистърски програми след завършена образователно-квалификационна степен (професионален бакалавър или бакалавър), е 23.7 хил. От тях 2.3 хил., или 9.6%, са записани по програми след завършена степен „професионален бакалавър”.

 

През 2009 г. у нас висше образование – степени „бакалавър” и „магистър”, са завършили 50.4 хил. студенти, от които 48.9 хил. са български граждани. Най-висок е относителният дял на дипломиралите се студенти от следните области на образование: „Стопански науки и администрация” – 32.6%, „Науки за обществото и човешкото поведение” – 14.1% и „Технически науки и технически професии” – 12.6%.

 

В частните университети са се дипломирали 11.3 % от всички дипломирани в образователно квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”.

 

Броят на преподавателите в университетите и специализираните висши училища е 21.3 хил. през 2009/2010 година. На основна работа са 13.3 хил., или 62.3% от общия им брой.

 
Образователна и научна степен “доктор”
 

Към 31.12.2009 г. у нас се обучават 3 850 докторанти, като от тях 50.5% са жени. В сравнение с предходната 2008/2009 г. броят на докторантите намалява с 99 души, или с 2.5%. Така се запазва тенденцията за намаляване броят на докторантите от 2005/2006 г., след нарастването им през предходните години. Чуждестранните докторанти, обучаващи се в България, са 225, или 5.8% от общия брой.

 

Зачислените докторанти през 2009 година са 1 193, от които 576, или 48.3%, са жени. Числеността на новоприетите докторанти се увеличава с 29.1% спрямопредходната учебна година.


 


 

През 2009 г. образователна и научна степен „доктор” са придобили 636 души, от които 327 жени.