Институции Ученици Учители

НСИ: Над 16 хиляди ученици са напуснали училище

Към 1.10.2018 г. учебни занятия се водят в 1 955 общообразователни училища, от които 131 начални, 1 173 основни, 68 обединени, 115 гимназии и 468 средни училища, сочат данни на НСИ.

В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 14 поради закриване или преобразуване. Учениците са 581.3 хил., 86.1 хил. от които са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици. През учебната 2017/2018 г. 16.3 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 13.9 хил. са се обучавали в основното образование.

Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7.5 хил., или 46.1%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 6.5 хил., или 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат – 8.8%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71.8 хил., а средно образование – 26.5 хил. ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 85.2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език.

91.9%. Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 година са 50.8 хиляди. От тях 94.4% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4.9% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0.7% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.4% от общия брой на учителите. Към 1.10.2018 г. в страната функционират 78 частни общообразователни училища, от които 4 начални, 31 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 10 113 ученици, или 1.7% от общия брой на учениците в общото образование.

Към 1.12.2018 г. в страната функционират 1 834 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 218.8 хил. деца, от които 113.0 хил., или 51.6%, са момчета.

В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1.0%. Обхватът им в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година, е 78.4% и остава непроменен спрямо миналата учебна година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям – 154, а за селата – 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.8 хил. и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души, или с 0.9%. Детските учители са 18.5 хил., или 93.7% от педагогическия персонал.

През учебната 2018/2019 г. в страната функционират 101 лицензирани частни детски градини, или с 3 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 606 деца, или 2.1% от записаните в детските градини.

Източник: nova.bg