Мнения

Нов център за върхови научни изследвания ще бъде изграден в Пловдив

Нов център за върхови научи постижения в областта на растителната системна биология и биотехнология ще бъде изграден на териротията на Пловдив. Проектът носи името PlantaSYST и ще се развие като водещ в сферата на растителните науки на територията на България и Югоизточна Европа.

PlantaSYST се осъществява в партньорство между 3 български и 2 немски научни организации и е един от малкото проекти, успял да достигне до първия етап в конкурса за проекти на Европейската програма „Хоризонт 2020“.

Българските партньори в проекта са Институтът по молекулярна биология и биотехнология – Пловдив, Институтът по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив и Институтът по микробиология, Лаборатория по приложна биотехнология – Пловдив. Университетът „Потсдам“ – Потсдам и Институтът по мулеколярна растителна физиология „Макс Планк“ – Потсдам–Голм са двете немски научни организации, които подкрепят проекта.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации, като приблизителният й бюджет е 80 милиарда евро за период от 7 години (2014–2020 г.) Програмата подкрепя големите научни идеи и открития за успешното им внедряване в практиката. „Хоризонт 2020“ заменя Седмата рамкова програма за научни изследвания, която обхващаше периода 2007–2013 г.

Проектът PlantaSYS има няколко стратегически цели, които включват:

1) Висококачествени научни изследвания в областта на молекулярната биология, генетиката, функционалната геномика, метаболомиката и биоинформатиката. Те са поставени в съответствие с българската стратегия за развитие на научните изследвания и стратегията за интелигентна специализация;

2) Прилагане на фундаменталните научни изследвания за създаване на нови продукти за българския и европейския пазар – нови технологии за отглеждане на растения, нови сортове и линии с повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес, сортове с подобрени хранителни качества, растителни продукти с нови фармацевтични качества за иновативни приложения в медицината и други;

3) Създаване на нови работни места и възможност за развитие на младите хора в атрактивна работна среда, с което ще се създадат предпоставки за задържане на специалисти в България и привличане такива от чужбина;

4) Водеща роля при подготовката на новото поколение млади учени в областта на растителната системна биология и биотехнология;

5) Центърът ще бъде свързващо звено между академичните организации и бизнеса в региона, ще се стреми да катализира start-up компании и да послужи като ядро на бъдещ научен и бизнес-парк в Пловдив.