Мнения

Нов учебен план само за 1-ви и за 5-ти клас

Нов учебен план през 2016-2017 г. влиза само за 1-ви и за 5-ти клас и обучението е по нови учебни програми. За учебните предмети само в тези класове има годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора. В 1-ви и 5-ти клас ще се работи по действащите до момента учебници. 

Нов учебник ще има само по история и цивилизации в 5-ти клас. Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в 1-ви и в 5-ти клас. В 1-ви клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка. За 5-ти клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/. Няма промяна в оценяването за 2-ри и 3-ти В 4-ти клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател. До 4-ти клас децата няма да повтарят. 

От 5-ти до 12-ти клас оценяването ще е с количествен и качествен показател(напр. отличен 6).  Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език. 

За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след 5-ти клас ще има при оценка слаб 2.

Източник: МОН