Мнения

Нови средства за образование за общините

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 270 383 лв. по бюджетите на общини.

Средствата са предвидени по бюджета на МОН за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование“, одобрени в началото на годината.

С тях ще бъдат изплатени реално взети учебни часове от учители и възпитатели, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода септември-октомври т. г. С тях ще се финансират и годишните разходи за интернет на две училища, преминали от държавно на общинско финансиране.

Източник: МОН