Мнения

Нови наредби за „бакалавър” и „магистър” в инвестиционното проектиране

Министерският съвет прие наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалности от регулираната професия „инженер в инвестиционното проектиране”.

Наредбите за придобиване на висше образование в областта на инвестиционното проектиране са разработени на базата на актуалните световни тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и други подзаконови нормативни актове, свързани с тази сфера. В тях са включени и разпоредби, които осигуряват възможност за обучение по индивидуален учебен план, в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.

Източник: МОН