Мнения

Нови изисквания за държавните образователни стандарти по професии

С новите промени в Закона за професионалното образование и обучение се регламентират изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, рамковите програми, учебните планове и учебните програми.

Определят се също и целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка. Променя се съотношението на теоретичното и практическото обучение в полза на практическото обучение, в. т. ч. и на практиката в реална работна среда и се разширява обхватът на местата за провеждане на практическо обучение.

Разширяват се и правомощията на просветният министър относно утвърждаване на допълнителен държавен план-прием и типовите учебни планове по специалности от професии в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Осигурява се поддържане на публичен регистър на професионалните колежи и осъществяване на контрол върху дейността им.

Източник: dnes.bg