Мнения

Новият свят на познанието бе представен на Европейския форум на учителите новатори

Заключителната презентация на VІ Европейски форум на учителите новатори (European Innovative Teachers Forum 2009), провеждащ се във Виена, Австрия бе на д-р Лучин Перо (Lucin Pero) – директор на Университета в Риека, Хърватия. Тя е озаглавена „Нов свят на познанието“ (A New World of Learning) и е посветена на това как университетите да подготвят студентите за бъдещето предвид динамично променящия се свят.
Д-р Перо изтъкна в началото на лекцията си, че живеем в експоненциално променящ се свят, като подкрепи думите си с примери от еволюцията на информацинните и комуникационните технологии и със Закона на Мур. В хода на развитието на обществото се променя начинът, по който се учим и това засяга преди всичко младите хора. Бе направено сравнение между източниците на информация, използвани до преди две десетилетия и използваните сега. Акцентът в лекцията бе, че ученето създава връзки между отделните мозъчни клетки. Бе посочено като пример, че търсенето в Интернет изгражда връзки в мозъка подобно на четенето (макар и броят на мозъчните връзки, изграждани при четенето да е пъти по-голям), което е показателно за това как информационните технологии променят начина на учене. Различните поколения имат различни ценности, в следствие на това и различни образователни потребности. Средствата, с които се използва същата информация са напълно различни – огромна част от информацията днес е дигитална и ние я управляваме за нуждите ни посредством компютър, мобилен телефон и т.н., които средства служат и за развлечение и в този смисъл най-младите днес се учат и играейки.

Според д-р Перо образованието може да отговори на съвременните условия с гъвкавост на:

  • съдържанието;
  • обучителните модели;
  • времето и мястото;
  • целите и оценяването;
  • обучителните мрежи.

Изтъкна се също така, че е необходимо в учениците и студентите да бъдат развивани т.н. „умения на ХХІ в. (21st century skills), а те са: социални умения; умения за изграждане на кариера; умения за учене; иновативност; умения за работа с ИТ; покриване на минималните общоприети образователни стандарти в основните научни области.

Д-р Перо посочи важността на ученето през целия живот и актуализирането на придобитите към даден минал момент познания и цитира Алвин Тофлър, според който в съвременните условия неграмотен е човек, не който не може да пише и чете, а който не е способен да се учи.

Според лектора бъдещето на висшето образование е в свързването на обучението с научноизследователската работа и иновациите.

Презентацията завърши с изтъкване важността ролята на учителя в съвременните условия, тъй като преподаването по съвременните методи на обучение се състои не само в предоставяне на научни познания, а и в изграждане на лични качества в обучаваните.

 

Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/