Училища

Новият закон предвижда нов вид училище – “обединено“

Управляващата коалиция предлага нова образователна структура в системата на училищното образование.

Основна образователна степен да е с два етапа: начален (I-IV клас) и прогимназиален (V-VII клас), и средна степен също на две нива – първи гимназиален етап (VIII-Х клас) и втори гимназиален етап (ХI и ХII клас).

Проектът предвижда възможност за смяна на избора; предуниверситетска подготовка; тясно профилирано и професионално образование в последните две години.

Предвижда се и създаването на нов вид училище – „обединено“ (от първи до десети клас). Така учениците от малките населени места или тези, чиито семейства са в затруднено финансово положение, ще могат да завършат първи гимназиален етап в родното си място.

Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, което ще позволи на децата да придобият квалификация по част от професия.

Въвежда се статут на училище с национално значение. Заварените към влизането в сила на този закон общински основни училища се преобразуват в едно от училищата в новия закон, по решение на общинския съвет.