Институции

Нова процедура за набиране на оценители по ОП НОИР

Звеното за техническа помощ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) прекрати обществената поръчка за избор на оценител на проекти за създаване на Центрове за върхови постижения и на Центрове за компетентност, без да излъчи победител.

И трите консорциума, участвали във финалната фаза на конкурса, не са представили цялата изисквана информация за научната експертиза на предложения екип от оценители. Става дума за условията предлаганите експерти да имат най-малко три научни публикации с поне пет цитирания в списания от топ 10 за съответната област през последните пет години.

„Във всички оферти липсва информация за някои от тези елементи за оценка. Поради това не може да се удостовери професионалната и научна компетентност на експертите, което е основният предмет на обществената поръчка“, обясни Ваня Стойнева, заместник-министър на образованието и науката и ръководител на Управляващия орган на ОП НОИР. Тя цитира заключението в Протокол №2 на оценителната комисия за обществената поръчка от 26 януари 2017 г.: „Ако комисията оцени получените оферти само въз основа на данните в техническите предложения, би следвало да предложи за отстраняване и тримата участници, тъй като е поставена в невъзможност да приложи методиката за оценка.“

За да осигури независима международна оценка на научните проекти, Централното координационно звено в Министерски съвет ще обяви нова процедура за набиране на оценители на научните проекти. Тя ще бъде централизирана и насочена директно към експерти – физически лица от цял свят.

Обявата ще бъде публикувана през следващата седмица и ще бъде разпространена чрез всички водещи научни организации в Европа и в световен мащаб, които се занимават с оценяване на научни проекти.

Изискванията към външните оценители ще бъдат завишени. Те задължително трябва да притежават образователна и научна степен „доктор“ (PhD) и най-малко 10-годишен опит в конкретната професионална област. От тях ще се очаква да са участвали в оценяването на поне три проекта в професионалната област, за която кандидатстват, като поне два от тях са изпълнявани извън България. Освен това ще се изисква опит в изпълнението на най-малко един проект в съответната област извън България. Кандидатите трябва да имат минимум 10 публикации през последните пет години в научни списания, регистрирани в международно наложените библиографски и рефериращи бази данни.

Освен това за всяка професионална област ще има специфични допълнителни изисквания, свързани с обективни наукометрични показатели като брой публикации, брой цитирания и т.нар. „индекс на Хирш“. Те ще бъдат в основата на специална методика, чиято цел е да гарантира максимална обективност при подбора на оценители.

Срокът за набиране на кандидатурите ще бъде 30 дни, след което ще се провери тяхното съответствие със зададените критерии. „Очакваме списъкът с международни оценители да бъде готов към средата на април“, съобщи зам.-министър Стойнева.

Докато тече набирането на технически и финансови оценители, ще бъде извършен първият етап от оценката на проектните предложения – за административно съответствие и допустимост. Тази първа оценка се прави от юристи. При нея не се поставят точки и не се извършва класация. Тя само определя дали даденият проект отговаря на административните критерии за финансиране. Оценката на допустимите кандидати по същество ще бъде извършена от международните експерти след средата на април.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за създаването на Центрове за върхови постижения и на Центрове за компетентност е 28 февруари 2017 г.

Източник: МОН