Учители

Нова наредба за професионална квалификация „учител“

Министерският съвет прие Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, изготвена от Министерството на образованието и науката. Основание за изготвянето й е Законът за училищното и предучилищното образование, а разпоредбите й влизат в сила от учебната 2017/18 година.

Наредбата има за цел да осигури оптимален брой часове за теоретична и практическа подготовка на студентите, които се обучават за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Досега държавното изискване за придобиване на професионална квалификация „учител“ включва образователния минимум от 390 часа за теоретична и практическа подготовка при редовно обучение и 40 на сто от тях при задочно обучение, което е крайно недостатъчно. Настоящата Наредба осигурява придобиване на професионална квалификация „учител“ при общо 555 часа теоретична и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от часовете в задочна форма.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. С Наредбата се предлага обучаващите се задължително да изучават една факултативна дисциплина с хорариум от 15 академични часа. Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Увеличението на часовете на задължителните дисциплини е продиктувано от необходимостта от допълнителни знания по психология и умения за справяне с конфликти, превенция на насилието и агресията, на различните форми на зависимост, осигуряване на оптимален брой часове по дидактика. Увеличени са часовете за прилагането на ИКТ в обучението и работа в дигитална среда.

Източник: МОН