Институции Мнения Ученици Училища Учители

НМД: Среден 3.09 е общата оценка за работата на държавата през 2020 г.

Национална мрежа за децата представи десетото издание на мониторинговия доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ Среден 3.09. е общата оценка за работата на държавата и институциите през 2020 година. Същата е средната оценка и за изминалото десетилетие.

„Бележник“ е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни, в 9 области: Участие на децата, Благосъстояние на децата, Семейна среда и алтернативни грижи, Закрила от всички форми на насилие, Правосъдие за деца, Ранно детско развитие, Детско здраве, Образование, Спорт, отдих и свободно време. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители, 700 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата-„рапортьори“ от Националния Юрочайлд форум.

Акцент в Бележник 2021 е темата за децата и пандемията и това как тя се отрази върху тяхното благосъстояние във всички области. Неприсъственото обучение повиши риска от отпадане от образованието на деца от маргинализираните групи и силно затрудни децата с увреждания. Детското здраве и достъпът до здравни грижи бяха сериозно компрометирани, възникнаха рискове за детското психично здраве. Затварянето и социалната изолация доведоха и до съществено увеличаване на нивата на домашно насилие.

За първи път в рамките на Бележник беше направен анализ на финансовите инвестиции на българската държава в децата за последните четири години. Между 2017 и 2020 г. разходите за децата и семействата увеличават дела си в БВП от 4,1% на 4,7%, отбелязва анализът. Ръстът се дължи изцяло на нарастване на средствата за образование, като средствата, предназначени за здравеопазване, дори са намалили дела си в БВП с 0,1 процентен пункт. Ако за всяко дете се отделяха по равно средства, през 2017 г. това биха били 3344 лева на дете, което се равнява на 3,95% от БВП, или 7,60% от всички публични разходи. През 2021 това биха били 4 718 лева на дете, което се равнява на 4,7% от прогнозния БВП и 11,7% от очакваните общи публични разходи.

Бележник 2021 прави и обзор на постигнатото в детските политики през последните 10 години. Резултатите сочат, че все още липсва цялостна визия за благосъстоянието на децата в България. Нещо повече, през последните четири години се наблюдава влошаване на ситуацията във всички области, засягащи политиките за деца, и сериозно отстъпление от поетите ангажименти за гарантиране на правата им.

Оценки по области и основни изводи от доклада за 2020 г.:

Образование

Оценката на темата е Добър 3,71

В началото на пандемията системата успя за сравнително кратко време да организира неприсъствената форма на обучение, но до края на годината останаха проблемите с липсата на цялостен обхват на всички групи ученици, недостига на електронни устройства и интернет връзка, липсата на достатъчна подкрепа за децата със специални потребности и децата от маргинализирани групи. Здравното и сексуалното образование останаха на заден план.

Спорт, отдих и свободно време

Оценката на темата е Среден 2,75

Възможностите за спорт и структурирано оползотворяване на свободното време за деца бяха практически блокирани през по-голямата част от календарната година. Правителството не положи никакви усилия за компенсиране на липсата на извънкласни занимания и спортни тренировки. За сметка на това публичното говорене беше насочено към децата като вирусоносители, което допълнително влоши психологическото напрежение върху тях и даде повод за повече ограничения.

Участие на децата

Оценката на темата е Среден 3,06

Продължават да липсват координирани усилия за насърчаване на участието на децата във формирането на политики и взимането на решения, които ги засягат. То остава на училищно ниво и е водено в голяма степен от възрастните.

Благосъстояние на децата

Оценката на темата е Среден 3,19

Без Национална стратегия за детето продължават да липсват интегрирани политики и цялостна визия за преодоляване на детската бедност, като делът на бедните трайно се увеличава. Задълбочават се демографските проблеми, свързани с миграцията и разслоението на обществото. Социалната подкрепа е неефективна.

Семейна среда и алтернативни грижи

Оценката на темата е Среден 3,12

Пандемията и свързаните с нея ограничения създадоха трудности за семействата и децата в алтернативна и резидентна грижа. Децата в институции и децата-бежанци бяха изолирани за дълги периоди почти напълно от света, което затрудни процесите на закрила и извеждане в приемна грижа и осиновяване.

Закрила на детето от всички форми на насилие

Оценката на темата е Среден 3,07

Продължава тенденцията за увеличаване на случаите на деца, жертви на насилие и липсата на превенция. Все още няма достатъчно достъпни услуги за пострадали от насилие деца. Ситуацията на дистанционно обучение постави в още по-голям риск децата и отвори въпроси за киберсигурността и тормоза в дигитална среда.

Пълният теккт на доклада чете на сайта на Национална мрежа за децата.

Източник: НМД