Мнения

Николай Денков представи два важни проекта в областта на науката

При голям интерес от страна на заинтересованите среди преминаха срещите на заместник-министъра на образованието и науката проф. Николай Денков в градовете Пловдив и София. Информационните събития в двата града бяха фокусирани върху предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).

На събитията бяха представени критериите за избор на операции и методиките за оценка на проектите по процедурите: „Създаване и развитие на центрове за върхови постижения“ (ЦВП) и „Създаване и развитие на центрове по компетентност“ (ЦК). Материалите за тези две операции бяха одобрени на заседанието на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведено на 22.10.2015 г.

„Целите на срещата днес са, от една страна, да представим къде се намираме в процеса на програмиране и подготовка на поканите за центрове за върхови постижения и за центрове за компетентност, и от друга страна, да чуем  вашите въпроси по документите, които са представени на сайта на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, каза във встъпителните си думи заместник-министър Денков.

В първата си презентация заместник-министърът обясни акцентите при подготовка на проектите за върхови постижения.

„Центровете за върхови постижения са с акцент върху привличане на висококвалифицирани изследователи и създаване на научна инфраструктура, на лабораторна среда на най-високо ниво, сравнимо с водещите европейски центрове“.

„Важна особеност е че всички центрове трябва да бъдат съобразени със Стратегията за интелигентна специализация“, коментира проф. Денков и препоръча: „Не се подвеждайте да фокусирате проекта върху изследванията, които правите днес. Фокусът трябва да бъде върху бъдещото развитие на научната област и да съответства на приоритетите на Стратегията за интелигентна специализация. Изследванията трябва да бъдат и пазарно ориентирани, както е описано в Оперативната програма. Това означава, че вие трябва да защитите планираните изследвания не само с тяхното високо научно ниво, но и със съответствието им с икономическите приоритети на страната. Затова се препоръчва и включване в проектите на асоциирани партньори – клъстери от фирми, браншови организации и фирми, които не само да декларират общ интерес, но и да се включат в дейностите на проекта, гарантирайки по този начин, че ще се подпомогне развитието на иновационния потенциал и конкурентността на българската икономика.“

По отношение на структурата и състава на центровете за върхови постижения проф. Денков обясни: „От вас се очаква да покажете, че сте подбрали най-добрата научна експертиза в съответната област в България. С проекта, който представяте, трябва да покажете своята визия за развитието на научната област в света през следващите 10 години, как ще я развиете в България, какво вие можете да изпълните в рамките на проекта и как ще осъществите връзката между световното развитие и това, което би интересувало българската икономика в дългосрочен план. Трябва да покажете как научната експертиза, която вие ще развиете по проекта, ще подпомогне развитието на българската икономика в дългосрочен план, така че тя да бъде конкурентоспособна на световния пазар.“

С втората си презентация проф. Денков представи основните изисквания по отношение на подготовката на проектните предложения за Центрове по компетентност.

Информация за предстоящите операции по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР можете да намерите:

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=356

Източник: teacher.bg