Мнения

Независим инспекторат ще оценява обучението в училищата

Част от предвидените промени в новия Закон за училищното образование съобщи директорът на Националния институт за обучение и квалификация в средното образование към МОМН Анелия Андреева. Обявените промени са:

  • Създаване на Национален инспекторат по образованието;
  • Задължително публикуване на училищните бюджети и предоставяне копия от тях на родителите;
  • Създаване задължителен съвет на настоятелите със задължителни членове представители от общината, РИО, родителите и др., съществуващ паралелно с доброволните училищните настоятелства;
  • Задължителни изисквания към директорите за квалификация, сертификация и периодична ресертификация.

Националният инспекторат по образованието ще бъде независим орган, който ще анализира качеството на обучението, резултатите на учениците и подготовката на учителите, и ще публикува годишен доклад за състоянието на образователната система. Инспекторатът ще оценява както отделни училища и учители, така и образованието като цяло. Все още не е решено окончателно дали да бъде към Министерски съвет или към МОМН.

Проектозаконът предвижда изборът на училищни директори да бъде само от „кръг лица, получили необходимата квалификация и ниво”, съобщи Анелия Андреева, както и да подлежат на сертифициране и на всеки една или две години ресертифициране и оценка работата на директорите. Няма да съществува професия „училищен директор”, а под сертифициране се разбира удостоверяване съответни умения, необходими за управление. Предвижда се задължителният съвет на настоятелите да участва в избора на директор на училището.