Институции Ученици

На 445 502 ученици от първи до седми клас дават безплатни учебници

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев внася за разглеждане в Министерския съвет проект на решение на МС за приемане на План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Проектът на Плана за действие за 2019 г. е публикуван за обществено обсъждане и в него са включени дейности и задачи, насочени към всички области на образованието, обучението и ученето, и обхващат различни етапи от развитието на личността: предучилищното образование, общото училищно образование, професионалното образование и обучението, висшето образование и ученето на възрастни.

За популяризиране на ученето през целия живот сред всички български граждани за пета поредна година ще бъдат организирани национални дни, като се предвижда участниците в тях да са до 1 500.

В областта на предучилищното образование действията ще бъдат насочени към модернизиране и изграждане на материалната база на съществуващи детски градини или нови такива, както и към подобряване на достъпа до качествени предучилищни образователни дейности за децата в неравностойно положение. За целта са осигурени 11 753 354 лв. по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а 1 763 604 лв. е националното съфинансиране.

На 445 502 ученици от първи до седми клас  ще бъдат предоставени учебници за безвъзмездно ползване за 20 186 080 лв.

В училищното образование ще продължава да се прилага комплексен подход за повишаване на образователните постижения и за намаляване дела на преждевременно напусналите училище. 120 000 ученици, които са в риск от отпадане от образователната система, ще бъдат включени в редица дейности, насочени към преодоляване на затрудненията в обучението и с пропуски при усвояването на учебното съдържание. 5 000 педагогически специалисти ще бъдат обучени, за да се осигури допълнителна подкрепа на деца и ученици.

1 750 педагогически специалисти ще работят в детските градини, които са преминали през обучения за прилагане на скрининг тест за деца на възраст от 3 до 3,6 години. За 7 000 ученици от началния и прогимназиалния етап на основното образование ще бъдат осигурени възможности за използване на музеите като образователна среда.

На 445 502 ученици от първи до седми клас ще бъдат предоставени учебници/учебни комплекти за безвъзмездно ползване, за което държавата е осигурила средства в размер на 20 186 080 лв.

През 2019 г. ще бъде оказана пълна подкрепа за участие на учениците в национални и международни конкурси и изяви. 88 000 ученици ще се включат в ученически спортни игри, а 140 000 ученици – в дейности, включени в Националния календар за изява по интереси. В края на годината ще бъдат представени резултатите от Международното изследване на уменията по четене /PIRLS 2016/ на учениците от четвърти клас и от Международното образователно изследване PISA 2018 за 16-годишните ученици.

Основният фокус през 2019 г. в областта на професионалното образование и обучение ще продължава да бъде професионалното обучение в работна среда, включително чрез организирането на стажове в предприятия по време и след завършване на обучението. 890 безработни лица, предимно младежи, ще бъдат включени в стажуване или чиракуване. Очаква се до края на 2020 г. 18 655 безработни младежи до 29-годишна възраст със завършено средно или висше образование да преминат през стажове за 6 месеца. В обучение за придобиване на ключови компетентности ще бъдат включени над 7900 безработни. Повишаването на атрактивността на дуалното обучение и засилването на ролята на бизнеса се очаква да продължи чрез реализирането на 80 паралелки за обучение на ученици в тази форма на обучение.

До 2020 г. 39 500 икономически неактивни и безработни младежи ще участват в обучения за придобиване на професионална квалификация

В обучение за придобиване на ключови компетентности ще бъдат включени над 7900 безработни, а в различни обучения, включително за придобиване професионална квалификация до 2020 г., ще бъдат включени 39 500 икономически неактивни и безработни младежи. Задачите в проекта, свързани с придобиването на професионални умения, ще се осъществяват чрез съгласуваност с дейностите и мерките в Националния план за действие по заетостта през 2019 г.

През 2019 г. финансирането на достъпа до висше образование ще бъде гарантирано с осигуряването на 2000 нови кредита по Закона за кредитиране на студентите и докторантите в общ размер до 135 000 000 лв. Стимулирането на обучението във висшето образование чрез предоставяне на допълнителни стипендии се очаква да обхване 1 500 студенти, докторанти и специализанти от държавните висши училища и научните организации. Развитието на възможностите за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано чрез участие на повече от 200 младежи в дейности за развитие на доброволчеството.

Планирани са 110 събития, свързани с осъществяването на кампании за информиране и мотивиране на възрастни учещи, в които се очаква да бъдат обхванати 2 500 лица, включително земеделски стопани. Традиционно силна за ученето през целия живот продължава да бъде ролята на читалищата, музеите и на библиотеките, като през годината финансово ще бъдат подкрепени 600 културни и образователни проекта.

В рамките на дейностите за координиране на взаимодействието на заинтересованите страни, свързани с реализиране на политиката за учене през целия живот, ще бъде извършена оценка на напредъка за постигане на целите в Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. Предвижда се да бъдат формулирани и мерки за повишаване уменията на възрастните с активното участие на всички заинтересовани страни.

Оценяването на напредъка ще бъде осъществено в рамките на мащабен консултативен процес, извършен на областно и национално ниво. Тези действия ще бъдат извършени с помощта на изградената и надграждана координационна инфраструктура в сектора за учене на възрастни – Националната координационна група за учене през целия живот, 28 областни координационни групи за учене през целия живот и Националната мрежа за учене на възрастни.

Всички резултати и продукти от взаимодействието на заинтересованите страни, постигнати в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и Препоръката на Съвета за повишаване на уменията: нови възможности за възрастните, ще бъдат интегрирани в съдържателните ресурси на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа /EPALE/, информират от МОН.

Източник: novini.bg