Ученици

На 22 октомври се провежда НВО на четивната грамотност на петокласниците

На 22 октомври 2015 г. ще се проведе национално външно оценяване (НВО) на четивната грамотност на учениците от V клас. Оценяването е заложено в Националния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година (решение № 606 на МС от 10.08.2015 г.) по цел 2.

Повишаване на равнището на грамотност, мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност. Инструментариумът на изследването е разработен от Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование.

Измерването ще бъде осъществено чрез представителна извадка, включваща около 5600 ученици от цялата страна, броят на училищата (и паралелките) от всеки регион е 10, а броят на учениците – около 200. Периодът на провеждане на тестването е от 10:00 ч. до 13:00 ч. в рамките на един учебен час.

Обобщените резултати от оценяването ще бъдат представени до средата на месец ноември. Регионалните инспекторати по образованието и училищата ще имат възможност да разработят конкретни регионални и училищни политики за подобряване на постиженията на учениците, свързани с четивната грамотност.