Мнения

Национални летни обучителни лагери по проект “Включващо обучение“

На 18 август 2013 г. започна провеждането на национални летни обучителни лагери по дейност 5 на проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

Националните летни обучителни лагери се провеждат в периода от 18 август до 6 септември 2013 г. в Международния младежки център в гр. Приморско от избрания изпълнител – фирма „ПГА-ТУР“ ЕООД, в сътрудничество с един от партньорите по проекта – Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ). Те са организирани в четири смени, всяка от които е с продължителност 6 дни. В тях участват 220 деца със специални образователни потребности, 80 деца без специални образователни потребности, 40 родители, както и учители от училищата, в които се обучават деца със специални образователни потребности.

Обучителните лагери са насочени към постигане на една от специфичните цели на проекта, свързана със създаване  на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.  Реализирането на лагерите цели да се създаде модел за ефективно сътрудничество и обмяна на опит на областно и национално равнище, да се осъществят дейности за развиване на творческия потенциал на децата със специални образователни потребности и за формиране у тях на умения за работа в екип, както и да се осъществи информиране на родителите за различни методи и начини за преодоляване на затрудненията и изолацията на децата.  

Програмата на обучителните лагери, наречена  Летен интегриран лагер „Аз съм до теб и ти бъди до мен”, е разработена от БАЛИЗ. Тя обхваща 20 теми, разпределени в пет ателиета: „Знам и мога“, „Здраве“, „Приложни изкуства“, „Спорт“ и „Музикално и сценично изкуство”. Всяко ателие е ръководено от експерт на БАЛИЗ. Всеки ден ателиетата провеждат 4 занимания по един час. След приключване на лагера участниците ще получат грамота, удостоверяваща участието им в обучението и придобитите знания и умения. На разположение на децата по време на лагерите са спортни площадки и съоръжения, аниматори и разнообразни занимания за осмисляне на свободното време, организирани от фирмата изпълнител на дейността – „ПГА-ТУР“ ЕООД.