Училища

Национална програма „С грижа за всеки ученик”

Цели:

  •  Осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал.
  • Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.
  • Стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

За повече информация: http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/jointprojects/national_programs/nac_prog_grizha_uchenika-2008.pdf