Ученици

Национална олимпиада по “Астрономия“

Целите на олимпиадата по астрономия са да се стимулира астрономическото образование в извънкласни и извънучилищни форми на обучение, като кръжоци, школи, клубове и др.

Така също и:

• да се мотивират учителите за работа с ученици с изявени способности в областта на физиката и астрономията;
• да се мотивират учениците и техните учители за творчески изяви;
• да се стимулират личностната и творческата изява на учениците;
• да се създадат условия за прилагане на изследоват елски методи в конкретни предметни области.

В олимпиадата имат право да участват всички ученици от V до XII клас, разпределени в четири възрастови групи: V(VІ, VІІ(VІІІ, ІХ(Х и ХІ(ХІІ клас. Всеки ученик се състезава във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание.

Виж регламента на олимпиадата