Ученици

Национален литературен конкурс за ученици на “Сребърна – птици и хора“

Във връзка с отбелязване на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия, в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и Резерват „Бели Лом“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви Национален литературен конкурс за ученици на тема „Сребърна – птици и хора“.

Целта е участниците да направят собствена интерпретация по темата въз основа на преживявания или разкази, да проявят креативност и оригиналност, да постигнат яснота на посланията си в творбите.

Участници са ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от страната в три възрастови групи:

– първа група: 7 – 13 години;
– втора: 14 – 16 години;
– трета група: 17 – 19 години.

Жанр на творбата – по избор: есе, пътепис, разказ, приказка, стихотворение.

Авторите имат пълна свобода са представят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на Сребърна, историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство България.

Обем за есетата и разказите: не повече от 2 стр. – А4, формат: Word, шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12 пункта, разстояние между редовете: 1,5.

Краен срок: 30 септември 2013 г.

Още информация за конкурса