Ученици

Национален конкурс “Млади таланти“ 2012 г.

Министерството на образованието, младежта и науката обявява 14-я Национален конкурс „Млади таланти“ 2012 г.

Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или иновационни проекти във всички науки, включително в социално-икономическите и хуманитарни науки, както и в следните научни направления:
информационни и комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци; енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.

Проектите се подават в един екземпляр на български и един екзсемпляр на английски език и на електронен носител, или се изпращат по пощата на адрес:

гр. София – 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А
Министерство на образованието, младежта и науката, Дирекция „Наука“
за Националния конкурс „Млади таланти“.

Краен срок за подаване на предложения – 10 април 2012 г.

Лице за контакт:

М. Шахпазова,
държавен експерт в Дирекция „Наука“, МОМН
Тел. 02/ 92 17 546,
Е-mail: m.shahpazova@mon.bg

РЕГЛАМЕНТ
ФОРМУЛЯРИ