Учители

Национален конкурс “Иновативни практики в управлението“

В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма „Квалификация“ за 2011 г., Решение №216 от 04.04.2011 г. на МС, Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО) и Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” към МОМН организират конкурс за директори „Иновативни практики в управлението“. Иновациите за конкурса се разработват в следните тематични области:

1. Иновативни подходи в управлението за повишаване качеството на обучението по роден език;

2. Управление за развитие на нови и творчески практики при използване на ИКТ в учебната дейност;

3. Иновативни подходи в управлението за взаимодействие със заинтересовани страни;

4. Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците.

Състезанието е между 28-те области в страната за разработване и реализиране на добри управленски практики в областта на образованието. Една от целите на конкурса е разпространение на тези практики сред училищната мрежа в страната.

Всяка област се представя от екип от 4 директори и експерт от РИО. Освен теоретичното разработване на иновация в една от избраните тематични области, същата ще трябва да се апробира в училищата, чиито директори са членове на отбора, както и във възможно по – голям брой училища от съответната област.

Теоретичните разработки и всички дейности по прилагането на иновацията, ще се публикуват в сайтовете на РИО и НИОКСО, както и в електронното издание „Училищен мениджър“.

Оценяването на разработките ще се прави, както от определена комисия, включваща експерти от МОМН и НИОКСО, така и от публична оценка с рейтингова скала. Ще бъдат излъчени 10 отбора – финалисти, които през м. ноември 2012 г. ще участват във финалния кръг на конкурса – публична защита на разработката.