Учители

Национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование

Министерството на образованието, младежта и науката обявява национален конкурс за учители с добри педагогически практики по гражданско образование на тема: „Гражданско образование и формиране на идентичности“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  1.  До конкурса се допускат всички учители, които желаят да споделят своя педагогически опит в работата си в областта на гражданското образование.
  2. Участието в конкурса може да бъде индивидуално или групово.
  3. Конкурсните материали трябва да представят и описват реално постигнати резултати по гражданско образование чрез обучението по отделни учебни предмети или група предмети, а също така и чрез различни извънкласни и извънучилищни дейности.
  4. Материалите трябва да включват описание на методите и организацията, които са използвани, за да се достигнат ДОИ за учебното съдържание по гражданско образование.
  5. Материалите, в обем до 10 стандартни страници на хартиен и магнитен носител, да се изпращат на адрес: София -1000, бул.„Дондуков”2А, МОМН, Дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, за конкурса за учители с добри педагогически практики по гражданско образование.

Телефони за справка: 980 04 26 – Коста Костов, гл. експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие“; 980 32 39 – Люба Александрова, началник на отдел „Кариерно развитие на педагогическите специалисти”.6. Краен срок за предаване на конкурсните материали – 10. 07. 2011 г.

Оценяването ще се извърши от национална комисия.
Най-добрите материали ще бъдат наградени както следва:

  • Първа награда – 1000 лв.
  • Втора награда – 500 лв.
  • Трета награда – 200 лв.

Ще бъдат раздадени и поощрителни награди. След селекция от комисията част от материалите ще бъдат публикувани в сборник. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 15.09.2011 г. Изпратените материали не се връщат.