Ученици

Национален конкурс за детско литературно творчество, посветен на деня на народните будители

Национален литературен конкурс за стихотворение, разказ, есе на тема „Духът на българина“ се организира от Министерство на образованието, младежта и науката,  Регионален инспекторат по образованието – Силистра, Център за работа с деца, град Силистра, и Община Силистра.

Конкурсът е посветен на Деня на народните будители – 1 ноември

Условия за участие:
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас, разделени в три възрастови групи:

І- ва група – І – ІV клас;
ІІ- ра група – V – VІІІ клас;
ІІІ – та група – ІХ – ХІІ клас.

Темата на конкурса „Духът на българина“ участниците могат да интерпретират и през подтеми:

Будителите (величие на националните ни герои)
Моят свят (доброто и красивото у съвременниците ни)

Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ или есе, до две машинописни страници,  в три екземпляра. Данните за участниците включват: име и фамилия, възраст, клас, училище, точен адрес, телефон, електронен адрес.

Краен срок за изпращане на творбите – 17 октомври 2011 г.

Адрес за изпращане:
Силистра 7500, ул. „Симеон Велики“ №135, пк 123
Център за работа с деца
телефони: 086 / 821543, 086 / 823969

Награди:
Творбите ще бъдат оценявани от национално жури с председател доц. Радослав Радев –  преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Официалната церемония по награждаването ще се състои на 31 октомври 2011 г. от 11:00 часа в ЦРД, гр. Силистра.

За всяка възрастова група ще бъдат връчени по пет награди и грамоти – една първа, една втора, една трета и две поощрителни.

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в Детски сборник „Свят“.

Наградените в конкурса участници ще бъдат информирани лично до 27.10.2011 г. чрез покана. Участниците, които не могат да присъстват на церемонията, ще получат наградите си в Регионалните инспекторати по образованието.

Разходите за участие в церемонията (пътните разходи и нощувка) са за сметка на участниците или на институцията, която представляват.

Допълнителна информация в Силистра на телефони:
086/821 543 – Център за работа с деца, Маргарита Любомирова;
086 / 82 3963 – РИО на МОМН, Силистра, Анета Ненова;
086/ 821 769 – отдел „Образование“, община Силистра, Атанаска Атанасова.