Ученици

Национален конкурс “Водата-живот и стихия“

ОП за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013, местна стратегия за развитие, местна инициативна рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик“, основно училище „Йордан Йовков“, Каварна и Клуб „Екопулс“ организират Национален конкурс на тема „Водата-живот и стихия“.

Конкурсът се организира по  проект № SH-K-B/2-2.2-002 с наименование „Еко училище“ „GREEN WORLD“ на ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна, по ДБФП №279 от 04.12.2013г, мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос №4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от ОП за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013г.

Конкурсът цели:

– да развие таланта, въображението, уменията и да провокира творческите търсения на децата и младите хора и да насочи вниманието им към опазване чистотата на водата;

– да осмисли значението на водата в живота ни и за живота на ПЛАНЕТАТА и да провокира активно екологично поведение за придобиване на навици за пестене на водата;

– да съдейства за формиране на ново гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда.

Конкурсът се провежда в две възрастови група от пети-осми клас (разказ) и девети-12-ти клас (есе)

Творбите за участие в конкурса се приемат до 22 март 2014 година на e-mail: greenworld_2014@abv.bg

Пълна информация за конкурса