Мнения

Научно – практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“

Сдружение „Образование и технологии“ с подкрепата на Община Бургас, Майкрософт България, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас и Регионален инспекторат по образование, гр. Бургас организира научно – практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“.

Времето на провеждането е 29 – 31.август 2011 в гр. Бургас

Форумът „ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО И ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ“ се организира за втора поредна година. В основата на събитието стоят слените цели:

 • Да се даде поле за широко обсъждане на основни проблеми в системата на образованието и науката в България;
 • Да се съберат заедно преподаватели от различни висши училища и учители – практици от различни градове и села в страната; Да се намерят допирни линии между теорията и практиката;
 • Да се демонстрират нови приложения на съвременни технологии в учебния процес;
 • Да се обединят усилията на различни институции за нова визия на класната стая в българското училище;
 • Да се даде началото на образователен форум, който да се провежда ежегодно в гр. Бургас  с широката подкрепа на институциите, ангажирани с образователната система в страната ни.

Нов акцент във второто издание на форума е визията на българското училище в неговите различни аспекти – управление, материална база, финанси, кадри, училищно настоятелство и др.

В новите условия директорът е поставен в изключително трудна ситуация. От една страна са високите изисквания от страна на обществото, а от друга – променените икономически условия и наследените стереотипи.

Чрез специализираната сесия „УЧИЛИЩЕ НА БЪДЕЩЕТО“, форумът предоставя възможност за представяне пред обществото на училища, които могат да бъдат пример за успешно управление.

Сесията е насочена към директори на училища или упълномощени от тях лица. Всяко училище – участник ще разполага с щанд за своето представяне. В сп. „Образование и технологии“ ще бъде поместен подготвен от участниците материал. В допълнение, директорите ще имат възможност да участват в семинар по образователен мениджмънт с лектори – изявени специалисти в областта.

Тематично са обособени следните ОБЛАСТИ:

 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Обучението в прогимназиален и гимназиален етап
 • Подготовка на учители във ВУЗ
 • Образователен мениджмънт
 • Методика на обучението
 • Педагогика и психология
 • ИКТ в образованието
 • Проектно-базирано обучение
 • Добри учебни практики

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРУМА
Форумът ще се проведе в Културен център „Морско казино“, гр. Бургас
За повече информация: http://itlearning-bg.com/Forum11/home_forum.html