Училища

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

С Наредба № 8 от 11.08.2016 г. се приема държавният образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Държавният образователен стандарт за информацията и документите урежда: видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование; изискванията към формата и съдържанието им; условията и реда за водене на информационни регистри; условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация; документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.

Държавният образователен стандарт определя условията и реда за воденето на националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО).

Изтеглете наредбата от тук.