Училища

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

С Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съгласно чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование.

С държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците се определят:

1. основните компоненти, видовете и формите на оценяване на резултатите от обучението на учениците;

2. условията и реда за организацията и провеждането на оценяването на резултатите от обучението на учениците;

3. учебните предмети, формата, условията и реда за организацията и провеждането на националните външни оценявания;

4. условията и реда за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;

5. формирането на общия успех в дипломата за средно образование

както и други условия и ред.

Текстът на Наредбата можете да изтеглите оттук.