Училища

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование представлява съвкупност от задължителни изисквания за организацията на:

1. учебното и неучебното време;

2. формите на обучение;

3. училищния, държавния и допълнителния план-прием;

4. изпитите за проверка на способностите за училищата с профил „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ и за специалности от професиите от област на образование „Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование;

5. приемането и преместването на учениците;

6. обучение по майчин език и култура на пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност на територията на Република България.

С тази наредба се уреждат и изискванията към иновативните елементи в организацията на дейностите в иновативните училища. 

Текстът на Наредба № 10 можете да изтеглите оттук.