Училища

НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

С НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. се определят условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища, както и организацията на спортната подготовка на учениците в спортните училища.
 
Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища.