Ученици

Наредба регламентира пътуванията на учениците

За първи път се разписват конкретни изисквания за детските лагери, като се предвижда те да бъдат детайлизирани с бъдещите изменения в Закона за туризма, по които се работи.

Наредбата предвижда провеждането на детски лагери в страната да се извършва в туристически обекти, разположени в ограден терен, с минимум два входа, с денонощна охрана и пропускателен режим, осигурено видеонаблюдение, ресторант и други задължителни характеристики.

Когато обектът за отдих се намира край водна площ, организаторът задължително спазва съответните специализирани инструкции. За осигуряване безопасността и сигурността на децата и учениците при посещение на плаж (открити водни площи), трябва да се спазват Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Наредбата за управление на качеството на водите за къпане. За лагерите по морското крайбрежие трябва да бъде осигурен обезопасен достъп от базата до плажа. Ползването на открити водни площи от подрастващите се разрешава само при наличие на спасител/и, осигурен/и от собственика/наемателя/концесионера.

Въвеждат се и изисквания при практикуването на зимни спортове. Наредбата изисква обучението по тях на деца и ученици по време на пътуването да се извършва от правоспособни ски учители, а дейностите по туризъм, водене на походи и екскурзионно летуване в планините, да се осигуряват от правоспособни планински водачи.

Наредбата се приема на основание Закона за туризма. Контролът по спазването й е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, Регионалната здравна инспекция и другите компетентни органи. За нарушения на наредбата се запазват размера на санкциите, предвидени в Закона за туризма, Закона за храните и Закона за здравето.

Проектът на наредба можете да видите в сайта на Министерството на образованието. 

Източник: МОН