Ученици

Намалява броят на отпадналите ученици

С 40% е намалял делът на отпадналите от образователната система деца за последните шест години благодарение на усилията на екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков уточни, че над 50 000 деца са върнати и задържани в училище. „В резултат на екипната работа всяка година около 9 000 деца и ученици трайно остават в системата и това е едно бъдеще за тях. Това е нагледна илюстрация и на това как институциите могат да работят заедно и то – да работят успешно“, каза проф. Цоков.

Само през учебната 2022/2023 година върнатите и трайно включени в образователната система деца и ученици са 12 439, като от тях 7992 никога не са били записвани досега в детска градина или училище. Те са със 722 повече в сравнение със същия период на миналата учебна година. Проф. Цоков отбеляза, че има повишаване на обхвата на 5-годишните деца.

В цялата страна работят 1223 екипа за обхват с включени 18 629 участници от различни институции. По време на заседанието бяха обсъдени възможности за ускоряване на обмяната на информация за деца и ученици, които задължително трябва да посещават градина и училище от 15 септември. Тема на срещата беше оптимизирането на дейностите и подобряване на работата на екипите.

Координационното звено по Механизма обсъди възможна промяна на графика на дейностите по обхват на децата. „Имаме уверение от ГРАО, че ще получим с един месец по-рано актуалните данни на децата и учениците, които подлежат на задължително образование. Това ще даде възможност за по-бързото им въвеждане в информационните ни системи и засичането им с данните на МОН като екипите по обхват ще разполагат с необходимата им информация веднага след 15 септември“, каза министърът.

По време на дискусията бяха обсъдени възможности за мотивиране на деца и родители да посещават градина и училище и ангажирането им в повече занимания по интереси, за да посещават училище. Акцент бе и работата с родителите. Министър Цоков съобщи, че в 44% от случаите причина за отпадане от училище са нежелание, липса на ангажираност и подкрепа от страна на родителите и семейството. Поради отсъствия отпадат около 13%. Други причини за отпадане са тежко материално положение в семейството, гледане на болни родители или на по-малки братя и сестри, фактически брак.