Учители

Наемане на ръководители и кариерни консултанти в центрове за кариерно ориентиране по проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование“

На основание Заповед № РД 09-132/31.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката за изпълнението на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд в изпълнение на дейност 2.2.

Наемане и квалификация на 150 кариерни консултанти, които да предоставят услуги по кариерно ориентиране на ученици и родители и в изпълнение на Заповед № РД 09-870/29.06.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката, обявявам Процедурата за заемане на длъжностите „Ръководител“ и „Кариерен консултант“ в Център за кариерно ориентиране (ЦКО) по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда със седалища в областните административни центрове, разпределени както следва:№ по ред

№ по ред

Седалище/Град

Длъжност в ЦКО

Раб. места

Длъжност в ЦКО

Раб. места

1.

Благоевград

ръководител

1

кариерен консултант

6

2.

Бургас

ръководител

1

кариерен консултант

7

 3.

Варна

ръководител

1

кариерен консултант

7

4.

Велико Търново

ръководител

1

кариерен консултант

4

5.

Видин

ръководител

1

кариерен консултант

3

6.

Враца

ръководител

1

кариерен консултант

4

7.

Габрово

ръководител

1

кариерен консултант

3

8.

Добрич

ръководител

1

кариерен консултант

3

9.

Кърджали

ръководител

1

кариерен консултант

3

10.

Кюстендил

ръководител

1

кариерен консултант

3

11.

Ловеч

ръководител

1

кариерен консултант

3

12.

Монтана

ръководител

1

кариерен консултант

3

13.

Пазарджик

ръководител

1

кариерен консултант

5

14.

Перник

ръководител

1

кариерен консултант

3

15.

Плевен

ръководител

1

кариерен консултант

5

16.

Пловдив

ръководител

1

кариерен консултант

9

17.

Разград

ръководител

1

кариерен консултант

3

18.

Русе

ръководител

1

кариерен консултант

4

19.

Силистра

ръководител

1

кариерен консултант

3

20.

Сливен

ръководител

1

кариерен консултант

4

21.

Смолян

ръководител

1

кариерен консултант

3

22.

София-град

ръководител

1

кариерен консултант

11

23.

София област

ръководител

1

кариерен консултант

4

24.

Стара Загора

ръководител

1

кариерен консултант

6

25.

Търговище

ръководител

1

кариерен консултант

3

26.

Хасково

ръководител

1

кариерен консултант

4

27.

Шумен

ръководител

1

кариерен консултант

3

28.

Ямбол

ръководител

1

кариерен консултант

3

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър или магистър.                        

2. Минимален професионален опит:                                                                                         
2.1. за ръководител – най-малко 4 години, придобит в области на дейност, свързани с кариерното ориентиране на ученици, психологическото консултиране и подкрепа или в областта на средното образование.                                         

2.2. за кариерен консултант – най-малко 2 години, придобит в области на дейност, свързани с кариерното ориентиране на ученици, психологическото консултиране и подкрепа или в областта на средното образование.

ІІ. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
1. Професионална област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“, професионални направления „Психология“, „Социални дейности“ и „Социология“; професионална област на висшето образование „Педагогически науки“, всички професионални направления; професионална област на висшето образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Философия“, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионални направления. 

2. Завършено обучение или придобит сертификат за обучение по международно признати програми за кариерно ориентиране.     

3. Професионален опит като педагогически съветник, кариерен консултант.

4. Участие в допълнително обучение по програми за кариерно ориентиране, тренинги за решаване на конфликти, умения за представяне, за водене на преговори и др.                                                                                

5. Практически опит в провеждането на специализирани изследвания в областта на училищната психология, кариерното ориентиране и др.                                                                                                        

6. Практически опит в използването на инструментариум за изследване на интереси, желания и нагласи за целите на кариерното консултиране и съветване.

7. Компютърни умения, работа в интернет и комуникация в интернет пространството и ползване на чужда език.                

ІІІ. Процедура за заемане на длъжността:
1. Процедурата се провежда в два етапа:                                                                                  

1.1. Допускане по документи.
1.2. Събеседване.                                                                                                        

2. До събеседване не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.                                                  

3. Списъците с имената на допуснатите  и на недопуснатите кандидати до събеседване се публикуват на сайта на министерството и на сайтовете на регионалните инспекторати по образованието до 15.08.2012 г.                             

4. Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в регионалните инспекторати по образованието в периода от 10.09.2012 г. до 27.09.2012 г. по график, определен от Ръководителя на проекта. Графикът за провеждане на събеседването се публикува на сайта на министерството и на сайтовете на регионалните инспекторати по образованието до 01.09.2012 г.    

5. Списъците с имената на одобрените кандидати за длъжностите „ръководител” и „кариерен консултант” се публикуват на сайта на министерството и на сайтовете на регионалните инспекторати по образованието до 3 дни след провеждането на събеседването.                                                                                                           

6. Трудовите договори с одобрените кандидати за обявените длъжности се сключват, считано от 1 октомври 2012 година до приключване на проект BG 051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“.                

ІV. Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до директора на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОМН и Ръководител на проекта за допускане до събеседване.  Задължително се попълват адрес за кореспонденция с кандидата (трите имена, адрес, телефон, e-mail).                                                                                                        

2. Документ за завършена степен и специалност на висшето образование (копие).

3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др. (копие).

4. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).                                                            

5. Професионална автобиография – европейски формат.                                                                  

6. Други документи: удостоверяващи завършено обучение/сертификат за завършено обучение по международно признати програми за кариерно ориентиране, за работа с психологически тестове и програми, за компютърни умения и други по преценка на кандидата (копия).                                                                                                       

Оригиналите на документите се представят при сключването на трудовите договори.            

V. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично или по пощата до 9 август 2012 г на адрес:

Министерство на образованието, младежта и науката  за проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“  

бул.“Княз Александър Дондуков“ № 2А.
София 1000
Лице за контакт: Росица Пенкова, телефон 02/9217 709,  всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

VІ. Кратко описание на длъжността:
1. Ръководителят на Център за кариерно ориентиране отговаря за организирането, координирането и контрола при изпълнението на основните дейности по проекта в центъра и във всички видове и степени училища на територията на областта. Участва пряко в предоставянето на специализирани услуги по кариерно ориентиране.

2. Кариерният консултант в Център за кариерно ориентиране участва пряко в изпълнението на основните дейности по проекта, както и предоставя специализирани услуги по кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища от областта; информира и консултира родители и граждани. Подпомага дейността на педагогическите съветници, класните ръководители и учителите в областта на кариерното ориентиране.

VІІ. Основна месечна работна заплата, определена за длъжността „Ръководител на Център за кариерно ориентиране“ е 580.00 лв.; основната месечна работна заплата, определена за длъжността „Кариерен консултант“ е 540.00 лв.

VІІІ. Длъжностна характеристика за съответната длъжност се предоставя на кандидатите, допуснати до събеседване на посочен от тях e-mail адрес.

Краен срок за подаване на документите – 9 август 2012 г.