Ученици

Над 800 се явиха на изпит по математика в СУ

843-ма кандидат-студенти по списък се явиха днес на второто равнище на изпита по математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Георги Вълков от София изтегли изпитен вариант номер 1.

Изпитът по математика – второ равнище в СУ „Св. Климент Охридски“ е писмен и се състои в решаване на осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка.

Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената в училище математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи. Решаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

Възможно е някои задачи на конкурсната тема да допускат по няколко начина на решения. Различните начини за решаване се оценяват еднакво. Освен това, ако на писмения изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от тях.

Времето за провеждане на изпита е 4 часа.