Мнения

Над 16 000 са взели участие в проекта “Нов шанс за успех“

Заместник-министър Кастрева и ръководителят на проекта г-жа Евгения Костадинова подробно обясниха на всички как с удостоверенията в третия обучителен етап по проект „Нов шанс за успех“ да продължат своето обучение в по-горен клас.

Проектът BG051PO001-4.3-01- Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд. Той по изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ и е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16 –годишна възраст, които нямат статут на ученици.

Целта на проекта „Нов шанс за успех“ е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до участието им на пазара на труда.

В изпълнение на проектните дейности е разработен и приложен в практиката цялостен модел за обучение на възрастни, който включва разработване на цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми, методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и сертифициране на постигнатите резултати.

До момента в проекта са взели участие над 16 000 обучаеми.  През 2012 г. са проведени обучения, в които са включени 7 124 обучаеми. През месец април 2013 стартира вторият обучителен етап, в който се включиха 3 839 обучаеми. В третия обучителен етап са включени 5 423  обучаеми.

В края на всеки обучителен етап обучаемите полагат изпит и въз основа на резултатите от него и в съответствие с чл. 80д  и чл. 80е от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета получават удостоверение. Според последното изменение на Закона за народната просвета от 25.07.2014 г. удостоверението дава право на обучаемите да продължат обучението си  в системата на училищното образование при условията и по реда на цитирания закон.

Поради големия интерес към дейностите по проекта е планиран още един обучителен етап, който ще стартира в началото на 2015 година. Това ще даде възможност на лицата, включени в курсовете по ограмотяване по проекта в първия обучителен етап, да завършат и последния предлаган по проекта курс за овладяване на учебно съдържание, предвидено за VII клас.

 В новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” е предвидено продължаването на дейностите, свързани с обучението на  неграмотни и слабограмотни лица.

Източник: Пресцентър на МОН