Учители

Награди за учители по физика от фондация “Св.Св.Кирил и Методий“

По предложение на Съюза на физиците в България Международната фондация „Св.Св.Кирил и Методий“ учреди две награди на името на Фондацията, които се присъждат на учители по физика:

– „За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти“;
– „За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда“

Участниците в първия конкурс могат да бъдат индивидуални или колектив от учители, които подготвят ученици по физика. Представянето може да бъде направено от група членове на СФБ или от регионалните клонове на СФБ. Предложенията за награждаване трябва да съдържат:

– Поименен списък на наградените през последните пет години ученици на национални и международни конкурси, година на награждаването, къде са наградени и на кое място са класирани;
– Документи на национални и международни награди, признания и оценки за кандидата /кандидатите/ за последните пет години;
– Списък на приетите студенти по физика в университетите на страната;
– Публикации на кандидата и на неговите ученици.

Наградата “За най-добри постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда” ще се присъди на учител или на учители за постижения при създаване и развитие на материално-техническата база: кабинети, лаборатории, учебни комплекси, нагледни средства и др.

В дадено средно училище. Представянето на участниците в конкурса може да бъде направено от самите кандидати, група членове на СФБ, регионалните клонове на СФБ.

Предложенията за награждаване трябва да съдържат:

– Кратки биографични данни и справка за професионалната педагогическа дейност на кандидата;
– Описание на личния принос на кандидата за създаване на благоприятна среда за обучение по физика с доказателствен материал – фотоси,схеми и др.;
– Информация засамостоятелните разработки за нагледни средства– дидактически и др.материали, а също и публикации за тях;
– Официални отзиви и препоръки.

Предложения за участие в двата конкурса да се представят в срок до 15.03.2012 год. на адрес:

София 1164
Бул. “Джеймс Баучер” 5
Съюз на физиците в България
(за конкурса)

Наградите са парични, стойността им ще бъде определена по-късно.

Ще бъдат връчени от представители на международната фондация „Св.Св.Кирил и Методий“ на Националната конференция по въпросите на обучението по физика, която ще се проведе от 5 до 8 април 2012 год. в гр. Габрово.

Спечелилите една от двете награди на Фондацията нямат право за участие в конкурсите до изтичане на 3 години от номинирането им.